Dostupnosť a kvalita psychiatrických vyšetrení nariadených Policajným zborom SR podľa §91, ods. 4 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v Bratislavskom a Prešovskom kraji

Grohol, M. – Fiľarská, A. – Kamendy, Z. – Rášo, B. – Selepová, S.

Úvod: Pred desiatimi rokmi vošiel v platnosť zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorého novelou č. 313/2011 bola s účinnosťou od 1.11.2011 zavedená u vodičov, u ktorých polícia zistila požitie alkoholu, resp. liečiv a omamných látok, povinnosť podrobiť sa psychiatrickému vyšetreniu osobitne vo vzťahu k závislosti (§91, ods. 4 zákona). Cieľom práce je zistiť dostupnosť psychiatrických vyšetrení pre vyššie zmienený účel v dvoch krajoch: Bratislavskom a Prešovskom a podmienky vyšetrenia. Metódy: V mesiaci október realizovali dva tímy telefonický orientačný prieskum v psychiatrických ambulanciách v Prešovskom a Bratislavskom kraji. Kontakty ambulancií hľadali cez internet, a následne zoznam porovnali so zoznamom evidovaným odbormi zdravotníctva samosprávnych krajov. Výsledky: V Bratislavskom kraji je oficiálne evidovaných 61 prevádzok psychiatrických ambulancií, v Prešovskom 50. Zoznam kontaktov vyhľadaných cez internet tvorilo 46, resp. 28 ambulancií. Telefonicky kontaktovať sa podarilo 21 (46%), resp. 26 (93%) ambulancií, a orientačný termín bol získaný v 9 (20%), resp. 16 (57%) ambulanciách Bratislavského, resp. Prešovského kraja. Čakacia lehota bola v Bratislavskom kraji dlhšia (priemer 13,2 vs. 5,2 dní, medián 8 vs. 3 dni), rovnako cena vyšetrenia vyššia (priemer 117,28€ vs. 54,67€, medián 110€ vs. 50€). V 30 ambulanciách (11 v Bratislavskom, 19 v Prešovskom kraji) sme získali aj informácie o potrebných náležitostiach k vyšetreniu. V 73% sa však nevyžadovala explicitne zdravotná dokumentácia, v 57% sa nevyžadovali odbery, a v 80% sa nevyžadovala prítomnosť či informácie od blízkej osoby (nižšie požiadavky boli v Bratislavskom kraji). Záver: V Bratislavskom aj Prešovskom kraji je reálne sa objednať na vyšetrenie v lehote stanovenej zákonom (do 30 dní od doručenia rozhodnutia polície posudzovanej osobe). Dostupnosť je nižšia v Bratislavskom ako v Prešovskom kraji, rovnako je tam vyššia cena a dlhšia čakacia doba. Požiadavky na vyšetrenie (predpoklad kvality) sú nízke.

Kľúčové slová: zákon o cestnej premávke – psychiatrické vyšetrenie – dostupnosť – kvalita – cena – regionálne rozdiely