Vybrané prediktory retencie v liečbe u patologických hráčov

Kurilla, A. – Kamendy, Z. – Okruhlica, Ľ.

Úvod: U pacientov s diagnózou patologického hráčstva je vysoká miera predčasného ukončenia liečby. Faktory súvisiace s retenciou, respektíve s predčasným ukončením liečby u patologických hráčov sú rôzne. Ciele: Cieľmi práce bolo zistiť, aká je retencia patologických hráčov v liečbe a ktoré faktory spojené s hraním hazardných hier sú vo vzťahu s ich retenciou v liečbe. Výskumná vzorka a metódy: Výskumnú vzorku tvorilo 251 probandov (92 % mužov) s priemerným vekom 33,4 roka (SD=9,6), ktorí sa liečili s diagnózou patologické hráčstvo (F63.0). Išlo o pacientov Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave, ktorí do liečby vstúpili v rokoch 2015 až 2017. Zisťovali sme retenciu v liečbe a jej vzťah k veku, v ktorom probandi prvýkrát hrali hazardné hry, dÍžke trvania hrania hazardných hier, preferencii druhu hazardnej hry a závažnosti hráčskej patológie meranej South Oaks Gambling Screen.  Výsledky: V liečbe sa 6 mesiacov udržalo 27 % probandov. Najlepšiu retenciu v liečbe mali hráči s nižšou závažnosťou hráčskej patológie. Títo však majú zároveň tendenciu ukončovať liečbu ešte pred jej začiatkom. Výsledky pri ostatných skúmaných faktoroch neboli štatisticky signifikantné. Záver: V kontexte výsledkov tejto práce vyvstáva otázka použiteľnosti retencie ako indikátora účinnosti liečby u pacientov s diagnózou patologického hráčstva. Vyžaduje si to ďalšie skúmania možných faktorov s ňou potenciálne asociovaných.

Kľúčové slová: patologické hráčstvo – retencia v liečbe – predčasné ukončenie liečby