Alkohol a samovraždy

Grohol, M.

Úvod: Samovraždy sú multifaktoriálne podmienené, pričom v literatúre je najviac údajov o vzťahu k depresii. Depresia je však častejšia u žien a jej prevalencia nevysvetľuje, prečo k samovraždám i pokusom dochádza častejšie u mužov. V Európe sa odhaduje, že samovraždy spôsobujú asi toľko úmrtí ako dopravné nehody. Cieľom práce je podať aktualizované údaje o epidemiológii samovrážd v Českej a Slovenskej republike a prebádať možný vzťah k alkoholu. Metódy: Prieskum dostupných oficiálnych štátnych a medzinárodných databáz a zdravotníckych ročeniek (Slovstat, ŠÚ SR, NCZI, ČSÚ, Eurostat, WHO). Výsledky: Samovraždy sú príčinou 4,4 % úmrtí mužov a 1,4 % úmrtí žien v produktívnom veku v SR. Maximum miery samovražednosti (na 100 tisíc obyvateľov) je v SR medzi 50. a 54. rokom života, v ČR vo veku nad 70 rokov. Spotreba alkoholu prudko stúpla najmä v 50. a 60. rokoch 20. stor. Jej vývoj bol v ČR a SR nerovnaký, pričom v ČR má mierne stúpajúcu tendenciu dodnes a je o niečo vyšší, v SR bol mierny pokles v porovnaní so 70. a 80. rokmi 20. stor. (problém je však odhad nelegálnej spotreby a spotreby v cudzine). Najpodstatnejším zistením je, že podľa dostupných údajov od r. 1975 bola medzi priemernou registrovanou spotrebou alkoholu (na osobu) a suicidalitou v SR silná pozitívna korelácia (Pearsonov korelačný koeficient r = 0,84), pričom v ČR je za to isté obdobie tento vzťah inverzný (r = -0,76). Poukazuje to na odlišnú úlohu alkoholu v kultúre týchto dvoch krajín. Najvýraznejšia je v SR spätosť so spotrebou tvrdého alkoholu. Zaujímavé je, že s poklesom samovražednosti žien došlo v ostatných 20 rokoch k nárastu rodovej nerovnosti, ktorá je v SR výraznejšia (aktuálne pomer M:Ž až 7:1, v ČR asi 4-5:1). V súčasnosti asi 50 % mužova 20 % žien dokoná samovraždu pod vplyvom alkoholu. Napriek tomu je výraznejšia spätosť spotreby alkoholu v SR so suicidalitou žien, hypoteticky je možné predpokladať vplyv konzumu/alkoholizmu partnera. Záver: V SR na rozdiel od ČR je spotreba alkoholu úzko spätá so samovražednosťou, ktorá je na Slovensku príčinou dvojnásobne viac úmrtí ako autonehody. Alkohol je rovnako v pozadí rodových odlišností v suicidálnej aktivite.

Kľúčové slová: samovražda – samovražednosť – alkohol – vek – rod