ADZ(PO) - O časopise

 

Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor) (1995-súčasnosť)

Protialkoholický obzor (1965-1994)

Oficiálny skrátený aktuálny názov časopisu: Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)

ISSN: 0862-0350

 

Časopis Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor) je odborný recenzovaný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Sekcie medicíny závislostí Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS. Vychádza 4-krát do roka.

Cieľom časopisu je poskytovať reprezentatívny výber aktuálnych odborných informácií z problematiky závislostí, využiteľných v klinickej praxi.

Príspevky uverejňované v časopise pojednávajú o histórii, epidemiológii, neurobiologickom a klinickom výskume, diagnostike, psychoterapii a farmakoterapii, ako aj o prevencii alkoholovej, drogových a iných (behaviorálnych) závislostí. Prednostne sú publikované práce s klinickým zameraním. Pozvaní na publikovanie sú predovšetkým odborníci z oblastí adiktológie, psychiatrie, klinickej psychológie, farmakológie, súdneho lekárstva a neurovied.

Publikované sú pôvodné práce, prehľadové práce, príspevky pre prax, príspevky z protidrogovej politiky a forenznej adiktológie, kazuistiky, správy z odborných podujatí, recenzie kníh a excerpty významných prác publikovaných vo svete. Články sú publikované v slovenskom, českom alebo výnimočne v anglickom jazyku.

Časopis je určený predovšetkým pre pracovníkom v ​​zdravotníckych profesiách: adiktológom, psychiatrom, psychológom, ako aj iným odborníkom, vedcom, učiteľom, legislatívcom, pregraduálnym i postgraduálnym študentom biomedicínskych, prírodovedných a humanitných odborov.

 

Časopis je evidovaný v nasledovných databázach:

Bibliographica Medica Slovaca

Bibliographica Medica Czechoslovaca

 

Internetová stránka časopisu ADZ(PO) bola založená 15.12.2013.